خدایی برای تمام لحظه ها

از خدا زیاد باید گفت، میان حرف هایی که جستجو می شود خدا کم است...خیلی کم... واین مایه شرمساریست

بهمن 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
19 پست
آذر 92
28 پست
خدا
64 پست
تقدیر
31 پست
داستان
8 پست
شکر
5 پست