شرط پایان پرده...

پینوکیوی داستان افکارم

پدرم غرور و عادت روباه مکارم

توجیه گربه دل هزارراهم

خدایم فرشته مهربان، اما...پوشانده گناهم

مگر آخر داستان...

هرچند می دانم شرط پایان پرده گذر از صحنه حیوانی است و من هنوز روبروی عکس انسان گوش هایم را آرایش می کنم...

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارا

ایمان دارم ذات پینوکیو داستانمان پاک است ولی ای کاش از فرشته مهربانش آینه ای می خواست از شیشه حقیقت و جیوه اندود به صراحت... شاید تلنگری باشد. برای گربه و روباه و پدرش...