زمستان واژه

خدایا خواستم بنویسم "سلام"

"سین" فرار کرد و رفت پشت دیوار شرم، "لام" لیز خورد و افتاد در مرداب گناه، "الف" قامتش راست شد و ماند در چارچوب حرف، "میم" نشست محزون در ابتدای جاده تنهایی و من ماندم مبهوت در زمستان واژه خویش!

خدایا

الفبایم را بگیر در دستت، بینداز حروف را در خانه های نیاز، آخر تو تنها نویسنده محبوب منی، خالق آوای کلام، اعتماد دارم به قلمت، کلیدی برای هر راز و نیاز

فقط

اولین واژه ام را بنویس

"سلام" به خدای بی نیاز...

/ 0 نظر / 5 بازدید