قسم...

خدایا تو را به باران قسمت میدهم، به ابر، به خورشید، به ماه، خدای این جهان بمان و کمک کن که نشان دهم خدا را دوست دارم و یادم بماند که اگر دوست داشتن خدا نبود تا کنون بیشتر از بی شمارلحظه مجازات می شدم به تنهایی و خدایم دلش می گرفت از بی وفایی و دیگر حتی نگاهم نمی کرد!

خدایا دوست داشتنت را دوست دارم و تنها می توانم بگویم که در میدان دوست داشتن اگر گاهی به بیراهه قدم می گذارم از نادانی و گستاخیست وگرنه همیشه می دانم و می بینم همه چیز مغلوب قطب دوست داشتن خدا نقش می بندد بر صفحه لحظاتم و این خداست که همیشه نشانم می دهد دوست داشتنش را

خدایا

تنها از دوست داشتنت می خواهم که دوستم داشته باشی و خدایم بمانی تا نشان دهم که خدا را دوست دارم

خدایا

به باران قسمت می دهم، به ابر، به خورشید، به ماه، خدایم بمان و باورکن که:

 "دوستت دارم"

/ 1 نظر / 4 بازدید
وفا

باران یعنی نقطه چین تا خدا....