دلم می خواد...

دلم می خواد سربزنم برم به خونه خدا، دلم می خواد پر بزنم بشم دیوونه خدا

دلم میخواد فرش دلم بشه یه آسمون دعا، دلم میخواد دفتر من بشه زمونه خدا

دلم می خواد قطره بشم برم به چاکر خدا، دلم میخواد تکیه کنم آروم به شونه خدا

دلم می خواد سجده کنم تو وسعت مهر خدا، دلم می خواد بوسه بشم برم رو گونه خدا

دلم می خواد کویر بشم، بشم به وسعت رها، دلم می خواد قدبکشم تو عطروپونه خدا

دلم می خواد دل بکنم، بشم خودخود دعا، تا که دیگه زار نزنم نشم بی خونه خدا

دلم می خواد...

/ 2 نظر / 15 بازدید
الهام

مرسیییییییییییییییییییییییییییی

ساحل خیال

دل منم اینها رو خیلی میخواد...[لبخند]